1. Home
 2. Regulations

Regulamin – niniejszy dokument, który określa kwestie związane ze świadczeniem usług rozwojowych przez firmę On sp. z o.o.

Organizator – firma szkoleniowa On sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000306978. Organizator posiada:

Szkolenie/Usługa– usługa świadczona przez On Sp. z o.o, której celem jest rozwój zawodowy, poszerzanie wiedzy teoretycznej, zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Jak również podnoszenie kwalifikacji w zakresie obecnego lub przyszłego zawodu, a także wymiana doświadczeń z ludźmi z branży.

Firma On Sp. z o.o. oferuje realizuje szkolenia w formie:

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna. Która zgłosiła osobę/osoby do udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę On sp.. z o.o.
Uczestnik – osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony i potwierdzony w sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu. Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu.
Certyfikat/Zaświadczenie  – dokument, potwierdzający ukończenie szkolenia. Który jest dostarczamy fizycznie na zakończenie szkolenia lub drogą pocztową (w przypadku usług realizowanych w formie online/e-learningu).

Decydując się na udział w usłudze szkoleniowej Zamawiający/Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa. Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych oraz że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

Oferta szkolenia

Zakres, sposób realizacji, cennik oraz terminarz jest dostępny w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.on-eco.pl.

Rekrutacja i zgłoszenie udziału w usłudze

Zamawiające rejestruje swoje zainteresowanie usługą za pomocą formularza zainteresowania  dostępnego  na stronie internetowej ośrodka szkoleniowego  www.on-eco.pl, a także za pomocą profilu firmowego Facebook. Po przedstawieniu oferty szkoleniowej przez przedstawiciela On Sp. z o.o. uczestnik potwierdza swój udział w usłudze szkoleniowej poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej do Realizatora, iż zapoznał się z regulaminem oraz warunkami świadczenia usług. Następnie, klient otrzymuje drogą emaliową informację zwrotną na temat miejsca, terminu oraz formy szkolenia. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem. Jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego w celu napisania wniosku o dotację wiąże się z zobowiązaniem do złożenia formalnego wniosku u Operatora przygotowanego zgodnie z jego wymogami. W przypadku braku złożenia wniosku w ustalonym terminie, klient zostanie obciążony kosztem przygotowania wniosku w kwocie 500 złotych. W przypadku negatywnej odpowiedzi Operatora, dotyczącej możliwości przyznania dotacji, żadna opłata nie zostanie naliczona klientowi, a wszelkie koszty związane z utworzeniem wniosku pozostaną nieważne.

Rezygnacja z udziału – odstąpienie od umowy

Uczestnik szkolenia, który zawarł umowę o szkolenie (może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą  lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. W trakcie zajęć zaplanowane są się regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe.  W trakcie zajęć trwających dłużej niż 6 godzin zegarowych zaplanowana jest jedna przerwa trwająca min. 45 minut. Godzina zajęć=  godzina dydaktyczna.
 2. Zamawiający, decydując się na skorzystanie z usług rozwojowych, świadczonych przez On Sp. z o.o.  potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie. Zakaz dotyczy zarówno zajęć online, jak i zajęć stacjonarnych
 4. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.
 5. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 6. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 7. W związku z przyjętym obowiązkiem umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków realizacji usługi szkoleniowej firma On Sp. z o.o. informuje o możliwości przeprowadzenia wizytacji każdej usługi rozwojowej przez uprawnione instytucje lub podmioty/osoby przez te instytucje upoważnione.
 8. Realizator informuje, iż ze względu na wymogi Operatorów dotacji zajęcia realizowane w formie online są nagrywane, z wyłączeniem egzaminów.
 9. Instytucja szkoleniowa zapewnia uczestnikom usługę konsultacyjną do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Cena usługi i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w usłudze rozwojowej została ustalona przez Organizatora i obowiązuje do czasu jej zmiany jej przez Organizatora.
 2. Ceny za realizację usług są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Usługi dofinasowane ze środków unijnych lub innych środków krajowych w minimum 70% obejmuje zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania opłaty za usługę w wysokości 100% ustalonej ceny przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za usługę zgodnie z ustaleniami indywidualnymi z Zamawiającym.
 6. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia ankiety oceniającej szkolenie. W przypadku oceny średniej powyżej 3 w skali 5 punktowej reklamacje nie będą rozpatrywane.
 7. Wpłatę należy uiścić na rachunek bankowy Organizatora zgodnie z fakturą VAT lub fakturą proforma.
 8. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad, certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 9. Zamawiający ma możliwość skorzystania z rabatów zaproponowanych przez Organizatora według wewnętrznych zasad Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania usługi z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. W sytuacji gdy:
 11. Zamawiający nie zaakceptował nowego terminu usługi zaproponowanego przez Organizatora przed dokonaniem opłaty za szkolenie, umowa na realizację usługi ulega zerwaniu;
 12. Zamawiający nie zaakceptował nowego terminu usługi zaproponowanego przez Organizatora po wniesieniu opłaty przez Zamawiającego, Organizator zwróci Zamawiającemu  na wskazany rachunek bankowy kwotę w wysokości odpowiadającej wartości niezrealizowanych zajęcia.

Procedura postępowania w sytuacjach nieoczekiwanych

 1. Zmiana terminu usługi:
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu z przyczyn niezależnych od niego.
 3. W związku z powyższym Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów, poniesionych przez Uczestnika szkolenia. W tym kosztów dojazdu, zakwaterowania itd.
 4. W przypadku, gdy usługa nie może się odbyć w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie. W formie e – maila lub telefonicznie oraz zaproponować nowy termin usługi.
 5. W przypadku odwołania usługi przez On Sp. z o.o. z wyłączeniem przyczyn, na które Organizator nie miał wpływu, dokonana przez Zamawiającego wpłata zostanie zwrócona zgodnie z zapisami dot. płatności zawartymi w niniejszym regulaminie lub za zgodą Zamawiającego zostanie zarezerwowana na poczet innego terminu usługi.

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez On Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Prawo własności, prawo autorskie

 1. ‪Wszystkie materiały edukacyjne udostępnione oraz powstałe w trakcie trwania usługi są chronione prawem autorskim. Należy korzystać z nich wyłącznie na użytek prywatny i zakazuje się wykorzystania materiałów udostępnionych oraz powstałych w trakcie trwania usługi do celów komercyjnych.
 2. On Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie, nanoszenie zmian, przesyłanie, drukowanie, kopiowanie. Publiczne odtwarzanie materiałów udostępnionych oraz powstałych w trakcie trwania usługi.

Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usługi z racji uzasadnionego nienależytego jej wykonania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu ze wskazaniem terminu wejścia w życie.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.